جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف : عبدالکریم بن مهدی گزی
عنوان اصلی:تذکره القبور : بضمیمه اشعار و مثنویات
موضوع فارسي:2- رجال و درایه
ناشر:کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی - قم ; ;- ;- ;-
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
       20007070