جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :م‍ح‍س‍ن ح‍اف‍ظی‌ ک‍اش‍ان‍ی
عنوان اصلی:اس‍وه‌ ص‍ب‍ر
عنوان روی جلد:اس‍وه‌ ص‍ب‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار در م‍دای‍ح‌ و م‍راث‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا
عنوان فرعی:م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر، م‍دای‍ح‌ و م‍راث‍ی‌ و س‍رود و ن‍وح‍ه‌ در رث‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا: اث‍ری‌ از ه‍ش‍ت‍اد و چ‍ه‍ار ش‍اع‍ر دل‍س‍وخ‍ت‍ه‌ آس‍ت‍ان‌ ولای‍ت‌
موضوع فارسي:1. ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ 14 -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا 2. ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ 14 -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا 3. زی‍ن‍ب‌(س‌)،ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، 62 - 6ق‌. -- ش‍ع‍ر
ناشر:ارم ;قم ;1375 ; ;
شماره راهنما:الف214ح 6208351/ 1فا8
رده کنگره:PIR 4191 2ح9ز
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/01/1612510