جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :ری‍چ‍ارد ه‍ن‍ری پ‍اپ‍ک‍ی‍ن
نویسنده همکار: آوروم اس‍ت‍رول‌‌
مترجم :ج‍لال‌ال‍دی‍ن م‍ج‍ت‍ب‍وی‌
عنوان اصلی: ک‍ل‍ی‍ات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه
عنوان فرعی:ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟ - ع‍ل‍م‌ اخ‍لاق‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - فلسفه اولی(مابعدالطبیعه) - فلسفه دین - شناسائی - منطق - فلسفه معاصر
موضوع فارسي:فلسفه -- مقدمات
ناشر:حکمت ;تهران ;1369 ; ;1410
شماره راهنما:ک116پ / 190
رده کنگره:BD 21 8ک2ب
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/01/1612418