جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :PAUL F BRANDWEIN
نویسنده همکار:1. ELIZABETH K COOPER 2. PAUL F Blackwood 3. ELIZABETH B HONE 4. THOMAS P FRASER
عنوان اصلی:Concepts in science purple
موضوع انگليسي:Science--History--Popular works Science--Popular works Scientists--Biography
ناشر:Harcourt, Brace Jovanovich ;New York ; ;1975 ;
شماره راهنما: / 500
رده کنگره:Q 162
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/01/1611220