طرح اهداي کتاب

تاریخ : 1399/12/16
تعداد نمایش: 3296

طرح اهداي کتاب

 

"دستورالعمل منابع اهدايي در کتابخانه"

مقدمه

مجموعه سازي عبارت است از عمل يا فرآيند نيازسنجي، انتخاب، سفارش، تهيه و دسترس پذير ساختن محتواي منابع اطلاعاتي مورد نياز جامعه کتابخانه از راههاي خريد، اهداء، مبادله يا ساير روشهاي مرسوم و ارزيابي مداوم آنها.

  • همانطور که در تعريف مجموعه سازي آمده است يکي از روش هاي مورد استفاده درمجموعه سازي و تأمين منابع کتابخانه، دريافت منابع اهدايي است.هدايا شامل منابعي است که داوطلبانه و بدون انتظار پاداش به کتابخانه داده مي شود.عدم پرداخت وجه به اهداءکننده بدين معنا نيست که در ارتباط با هدايا هيچ هزينه اي متوجه کتابخانه نيست.هزينه هاي منابعاهدايي شامل هزينه ي بررسي گزينشگر، آماده سازي، فهرستنويسي، پردازش، تعميرو هزينه هاي حفاظت و نگهداري مي باشد.

"منابع اهدايي موجودي کتابخانه را قوام مي بخشد،کاستي هايموجود در مجموعه را پر مي کند، جايگزين هاي برخي منابع به واسطه ي آنها تهيه مي شود و منابعي را در اختيار مي نهد که ممکن است از طريق خريد قابل دسترسنباشند".همان معيارهايي که گزينشگر براي گزينش منابع اطلاعاتي هنگام خريد مورد توجه قرار مي دهد، بايدهنگام تصميم گيري در مورد منابع اهدايي نيز مورد توجه قرار دهد .بنابراين دريافت منابع اهدايي بايد بر اساس خط مشي مجموعه سازي صورت پذيرد

 

 شرايط پذيرش منابع اهدايي :

 

1.همخواني موضوع کتاب هاي علمي

2.جديد بودن تاريخ انتشار کتاب،به ويژه در مورد کتاب هاي علمي که بهتر است تاريخ انتشار آنها بيش از .......سال قبل نباشد

3.دارا بودن ظاهر فيزيکي مناسب و قابل استفاده، لذا منابع اهدايي بايد به شکل کتاب بوده و به صورت جزوه و يا اوراق پراکنده نباشد.

4.مناسب بودن کتاب با جامعه استفاده کننده از نظر رده سني، سطح خوانايي

 

تبصره  :بديهي است کتابخانه در زمينه نگهداري و يا اهداء کتاب ها به ساير کتابخانه ها ، اختيار تام خواهد داشت و هيچ شرطي از جانب اهداء کنندگان نمي پذيرد

 

انواع منابع اهدايي :

1.اهدايي از طرف جامعه استفاده کننده )افراد حقيقي يا حقوقي)

2.اهدايي ناشران

3.اهدايي نويسنده يا مترجم

4.کتابخانه هاي شخصي