جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :حدیقه عظیمی فر
عنوان اصلی:تاثیر یک برنامه هوازی بر اضطراب صفت حالت و پردازش هیجانی
عنوان فرعی:دانش آموزان دختر بی سرپرست و دبیرستانی
موضوع فارسي:1. غرفه سازی(روانشناسی) - نمونه پژوهی 2. اضطراب - ایران - نمونه پژوهی 3. شاگردان دبیرستان - ایران - بهداشت روانی - نمونه پژوهی
ناشر:سنجش و دانش ;تهران ;1395 ; ;
شماره راهنما:ت724ع 891/ 616
رده کنگره:RC 48 2ت6ع
شابک:978-600-232-743-7
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/05/0624712