جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف :عبدالمجید رضایی
نویسنده همکار:علی‌محمد میرمحمدی‌م‍ی‍ب‍دی‌
عنوان اصلی: آم‍ار و اح‍ت‍م‍الات (ک‍ارب‍رد در ک‍ش‍اورزی‌)
موضوع فارسي:1. کشاورزی -- آمار 2. کشاورزی -- روش‌های آماری 3. آمار -- مسائل، تمرین‌ها و غیره 4. احتمالات -- مسائل، تمرین‌ها و غیره
ناشر:ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ;اصفهان ;1383 ; ;
فروست:ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌; 2-112
شماره راهنما:آ574ر 1021/ 338
رده کنگره:S 494/5 6ر8آ
شابک:978-964-6122-61-1
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1403/01/1430773