جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف :عباس جوادی
عنوان اصلی: آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر م‍ق‍دس‌ م‍داح‍ی‌
موضوع فارسي:1. م‍دی‍ح‍ه‌ و م‍دی‍ح‍ه‌ س‍رای‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ 2. م‍دی‍ح‍ه‌ و م‍دی‍ح‍ه‌ س‍رای‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
ناشر:انتظار سبز ;قم ;1384 ; ;
شماره راهنما:آ745ج 757/ 297
رده کنگره:BP 261/8 5آ9ج
شابک:964-8260-67-2
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   11 1403/01/1430767