جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :عادل آذر
مترجم :منصور مومنی
عنوان اصلی:آمار و کاربرد آن در مدیریت
عنوان ديگر:پشت جلد به انگلیسیAzar,Adel,Momeny,Mansoor. Statistics and its application in management:
موضوع فارسي:1. آمار 2. مدیریت -- روشهای آماری 3. مدیریت -- آمار
ناشر:‏سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت ;‏تهران ;- ;- ;-
فروست:‏سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت ف 274،189 .مدیریت ف 18،12;
تنالگان:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت
شماره راهنما:آ276آ 422/ 001
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1394/02/29 ‏-11‏-1384/07/2311571
  ‏-12‏-1384/07/2311572
1399/04/19 ‏-22‏-1386/07/2215869
1399/04/191388/08/14‏-21‏-1388/08/1417531
 1388/08/14‏-32‏-1388/08/1417532